top of page

Ogólne warunki sprzedaży

Art. 1 Zakres zastosowania

Niniejsze Warunki sprzedaży regulują wszystkie zasady dostaw. Nawet w przypadku różnych umów w formie pisemnej i / lub ustnej, warunki te będą nadal stosowane w odniesieniu do części, które nie zostały wyraźnie określone i / lub uzgodnione. Wszelkie ogólne warunki zakupu sporządzone przez Kupującego nie będą miały zastosowania, o ile nie będą wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez a w każdym razie nie unieważniają skuteczności niniejszych Warunków Ogólnych, które muszą być skoordynowane i zintegrowane.

 

Art. 2 Zawarcie umowy

Akceptacja przez Zamawiającego oferty lub potwierdzenia zamówienia wystawionego przez Eurofix Polska Sp. z o.o., w jakikolwiek sposób dokonane, spowoduje zastosowanie niniejszych Warunków Sprzedaży. Oferty składane przez agentów, przedstawicieli oraz współpracowników handlowych Eurofix Polska Sp. z o.o., nie są zobowiązujące ani wiążące, do momentu pisemnego potwierdzenia.
Oferty sprzedaży przedstawione przez Eurofix Polska Sp. z o.o. są ważne przez 30 dni od sformułowania i obowiązują w przypadku realizacji kompleksowej oferty.
Po upływie tego okresu oferta sprzedaży nie będzie posiadała już żadnej ważności.

 

Art. 3 Dane techniczne/Próbki związane z dostawą

Materiały, obróbka cieplna, obróbka powierzchni, właściwości mechaniczne oraz inne dane odnoszące się do produktów przewidzianych i wskazanych w katalogach, cennikach i innych dokumentach ilustrujących, sporządzonych przez Eurofix Polska Sp. z o.o., jak również charakterystyka próbek, mają charakter orientacyjny i nie są wiążące, z wyjątkiem przypadków, w których zostały one określone jako takie we wniosku / ofercie sprzedaży lub potwierdzeniu zamówienia.

 

Art. 4 Ceny – Płatności

Ceny produktów odnoszą się do aktualnego cennika i obowiązują w chwili akceptacji oferty sprzedaży przez Kupującego lub wystawienia potwierdzenia zamówienia.
Eurofix Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w każdej chwili do aktualnego cennika, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w przypadku, wzrostu cen materiałów, surowców lub zaistnienia innych, istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenia produktów. Ceny produktów są cenami EXW (FCA Incoterms 2010), chyba że ustalono inaczej na piśmie między stronami.
Płatności należy dokonać zgodnie z właściwymi wskazaniami zawartymi w ofercie sprzedaży lub w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie płatności dokonane na rzecz agentów, przedstawicieli lub współpracowników handlowych Eurofix Polska Sp. z o.o. są nieważne i nie zwalniają kupującego z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz Eurofix Polska Sp. z o.o..
O ile nie uzgodniono inaczej, płatności będą dokonywane w walucie Euro (€). Wszelkie opóźnienia lub nieprawidłowości w spłacie daje Eurofix Polska Sp. z o.o. prawo do:

a) zawieszenia dostaw w toku, nawet jeśli nie są związane z przedmiotową płatnością;
b) zmienić metodę płatności na poczet przyszłych dostaw, nawet wymagając przedpłaty lub wydania dodatkowego zabezpieczenia;
c) zażądania, począwszy od wymaganego terminu zapłaty i bez konieczności formalnego wezwania, odsetek za zwłokę od zaległej sumy, w wysokości przewidzianej przez prawo obowiązujące obecnie w odniesieniu do transakcji handlowych, z zastrzeżeniem prawa żądania większej sumy odszkodowania, w przypadku większych szkód. Nabywca będzie zobowiązany do pełnej zapłaty za produkty, nawet gdy pojawiają się wyjątki, sporów i kontrowersji, które zostaną określone dopiero po uiszczeniu należnych kwot. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonania potrącenia z wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu.

 

Art. 5 Prawo własności

Dostarczone produkty pozostają własnością Eurofix Polska Sp. z o.o., aż do całkowitej zapłaty.

 

Art. 6 Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa produktów odbywa się na warunkach EXW (FCA Incoterms 2010) i dlatego ryzyko związane z dostawą przechodzi na rzecz Kupującego, od momentu kiedy towary zostaną przekazane przewoźnikowi. Warunki dostawy mają jedynie charakter orientacyjny i będą liczone w dniach roboczych , Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z opóźnionej dostawy, całkowitej lub częściowej.
Jeśli nabywca zalega z płatnościami dotyczącymi innych dostaw, bieg terminu dostawy zostaje zawieszony i Eurofix Polska Sp. z o.o. może opóźnić dostawę do momentu aż Kupujący dokona zapłaty należnej kwoty.
Na ilości dostarczane Kupujący przyznaje Eurofix Polska Sp. z o.o. tolerancję operacyjną (+/- 10%).
Jeżeli z przyczyn niedotyczących Eurofix Polska Sp. z o.o., nabywca lub przewoźnik przez niego wyznaczony nie podejmie odbioru towaru, Eurofix Polska Sp. z o.o., po zawiadomieniu Kupującego, przechowa towary, obciążając go odpowiednimi kosztami.

 

Art. 7 Uzasadnione opóźnienia

Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zobowiązań umownych, jeżeli takie naruszenie wynika bezpośrednio lub pośrednio, z:
a) przyczyn niezależnych od dostawcy i / lub działania siły wyższej;
b) działania i / lub zaniechania ze strony Kupującego, w tym braku przekazania informacji i/lub akceptacji niezbędnych dla Eurofix Polska Sp. z o.o., aby kontynuować dostawę produktów;
c) niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego;
d) niemożność uzyskania materiałów, komponentów i usług niezbędnych do produkcji i późniejszej dostawy produktów.
e) Jeżeli opóźnienie jest spowodowane specyfiką prac innych wykonawców lub dostawców Kupującego.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z powyższych założeń, Eurofix Polska Sp. z o.o. przekaże go Zamawiającemu wraz z planowaniem nowego terminu dostawy.

 

Art. 8 Normy techniczne i odpowiedzialność

Detale produkowane i sprzedawane przez Eurofix Polska Sp. z o.o. są zgodne z przepisami prawa i regulacjami technicznymi obowiązującymi we Włoszech, w związku z tym Kupujący ponosi odpowiedzialność, za weryfikację istniejących różnic między polskimi zasadami a przepisami prawa kraju przeznaczenia produktów, zwalniając z odpowiedzialności Eurofix Polska Sp. z o.o.
Eurofix Polska Sp. z o.o. gwarantuje zgodność produktów z jego własnej produkcji i sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do użytku, kierunku zastosowań, tolerancji, itp. wyraźnie określonych.

 

Art. 9 Patenty

Eurofix Polska Sp. z o.o. zwalnia Nabywcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, związanych z ewentualnym fałszowaniem lub naruszeniem praw własności przemysłowej w odniesieniu do dostarczanych produktów. W przypadku roszczeń osób trzecich, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Eurofix Polska Sp. z o.o. oraz zapewnić wszelkie informacje przydatne do zaskarżania roszczeń.
Jak przedstawiono powyżej, nie będzie miało zastosowania do wszelskich produktów wytwarzanych wg projektów, instrukcji i / lub specyfikacji technicznych dostarczonych przez Kupującego, za które Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw własności przemysłowej osób trzecich, a za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

 

Art. 10 Jakość dostaw/ Gwarancja

Standardowa dostawa nie przewiduje automatycznego procesu selekcji, chyba że było to wymagane oraz wycenione w fazie zapytania/oferty, a jedynie gwarantują:

  • Standard bez selekcji automatycznej: 500ppm (ISO16426)

  • Standard z automatyczną selekcją: 10ppm / w przypadku jednej charakterystyki do skontrolowania, 50ppm /więcej charakterystyk do skontrolowania jednocześnie (ISO16426).

Eurofix Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że dostarczone produkty odpowiadają pod względem jakościowym do tych określonych w umowie i są wolne od wad, które mogą uczynić je nieprzydatnymi do użytku, do którego są przeznaczone. Gwarancja ogranicza się do wad produktów, które są związane z wadami materiałów i/lub problemów związanych z produkcją Eurofix Polska Sp. z o.o.
Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z normalnej eksploatacji produktów lub niewłaściwego wykorzystania ich przez Kupującego lub przez osoby trzecie zaangażowane w procesie produkcji kupującego.
Gwarancja na zakupione produkty jest uzależniona od całkowitej zapłaty za produkty.
O ile nie ustalono inaczej, gwarancja jest udzielana na okres 1 (jednego) miesiąca na produkty specjalne nie katalogowe i na produkty standardowe katalogowe, pod warunkiem, że produkty były prawidłowo użytkowane.
Powyższa gwarancja jest ważna pod warunkiem, że produkty były prawidłowo przechowywane i wykorzystywane, oraz że wady nie zostały wywołane przez substancje chemiczne.
Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności wyrobów i braku wad w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty dostarczenia oraz przed jakimkolwiek zastosowaniem wyrobu.
Nabywca jest zobowiązany zgłosić wszelkie usterki lub widoczne wady na piśmie, nie później niż w przeciągu 8 (ośmiu) dni od daty dostawy produktów, a zgłoszenie ukrytych wad i / lub funkcjonalnych (tj wykrywalne dopiero po użyciu produktu ) musi być dokonane w ciągu 3 (trzech) dni od daty wykrycia wady, jednak nie później niż w okresie gwarancyjnym. Reklamacje należy składać pisemnie do Eurofix Polska Sp. z o.o. opisując szczegółowo rodzaj wady lub niezgodności.
Kupujący traci prawo do gwarancji, jeśli nie pozwoli na wykonanie wystarczającej kontroli wymaganej przez Eurofix Polska Sp. z o.o. lub jeżeli nie zwróci wadliwego produktu w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku. Po złożeniu reklamacji przez Zamawiającego, Eurofix Polska Sp. z o.o., według własnego uznania, będzie mógł: a) naprawić / wymianić wadliwe produkty; b) zapewnić bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego (DAP Incoterms 2010) produkty tego samego rodzaju i w takiej ilości jak te wadliwe; c) wystawić fakturę korygującą na rzecz Zamawiającego na kwotę równą wartości produktów wadliwych wskazanych na fakturze. W takich przypadkach Eurofix Polska Sp. z o.o. może żądać zwrotu wadliwych produktów, które staną się jego własnością. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem interwencji muszą zostać uprzednio uzgodnione między stronami, a wykonane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody.
W przypadku, gdy stwierdzone usterki na produktach okażą się nie być z winy Eurofix Polska Sp. z o.o., koszty naprawy, selekcji i/lub wymiany produktów będą zafakturowane kupującemu.
Gwarancja, o której mowa w tym artykule, obejmuje i zastępuje prawne gwarancje za wady i zgodności i wyklucza jakąkolwiek inną możliwą odpowiedzialność Eurofix Polska Sp. z o.o. za dostarczone produkty; w szczególności, Kupujący nie będzie mógł dokonać innych roszczeń i w żadnym wypadku Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne.

 

Art. 11 Odszkodowanie

Odpowiedzialność Eurofix Polska Sp. z o.o., czy to wynikająca z niewykonania lub naruszenia umowy, gwarancji, czynów niedozwolonych, czy też wynikająca z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartość produktu, którego dotyczy taka odpowiedzialność. W żadnym wypadku Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, z powodu nieużycia lub przestoju technicznego produktu lub jakiejkolwiek linii produkcyjnej.

 

Art. 12 Poufność danych

Kupujący zobowiązuje się traktować informacje, dane, rysunki, know-how i otrzymaną dokumentację i / lub wyciągniętą z Eurofix Polska Sp. z o.o. jako poufne, ograniczając ich stosowanie do celów związanych wyłącznie z realizacją zamówienia. Informacje i dokumenty poufne nie mogą być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody Eurofix Polska Sp. z o.o., a wszystkie kopie zostaną niezwłocznie zwrócone na wniosek Eurofix Polska Sp. z o.o.
Powyższe nie ma zastosowania do informacji: a) publicznych lub które stały się publiczne nie poprzez ujawnienie przez Kupującego, jego pracowników lub współpracowników, lub, które były w posiadaniu Kupującego przed otrzymaniem od Eurofix Polska Sp. z o.o. b) ujawnione przez źródła, które nie podlegają ograniczeniom, którym podlega Kupujący zgodnie z ich przeznaczeniem. c) ujawniane osobom trzecim na podstawie pisemnego upoważnienia od Eurofix Polska Sp. z o.o.

 

Art. 13 Inne

Sprzedaż przez nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Eurofix Polska Sp. z o.o., zostaną unieważnione.

Eurofix Polska Sp. z o.o. będzie miał prawo do sprzedaży w dowolnym czasie, osobom trzecim wszelkich roszczeń wynikających z umowy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej. Całkowita lub częściowa nieważność jednego lub więcej z klauzul niniejszego regulaminu nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.
Jest zrozumiałe, że jakakolwiek tolerancja do łamania niniejszych Warunków Ogólnych nie powinna być w żaden sposób interpretowana jako zrzeczenie się korzystania z praw z nimi związanych.

 

Art. 14 Zastosowanie prawa i Sąd właściwy

Niniejsze Warunki ogólne i związane z nimi umowy będą regulowane przez prawo polskie.
Wszelkie spory wynikające lub dotyczące umów, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki Ogólne, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Eurofix Polska Sp. z o.o.

bottom of page