top of page

Polityka prywatności

Informacja i wniosek o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196/2003

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30 czerwca 2003 r. 196 dotyczącej przetwarzania danych osobowych (tzw. Kodeks Prywatności), który wszedł w życie 1 stycznia 2004 r., Niniejszym informujemy, że firma EUROFIX POLSKA:

z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 41, NIP 2060002050 będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie, które już tam były lub które będą dostarczane przez Ciebie/Was lub przez inną komunikację. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod następującymi warunkami.

 

1. Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest ukierunkowane wyłącznie na osiągnięcie następujących celów:

 1. dla wstępnych wymagań zastrzec umów sprzedaży, w celu realizacji zamówień oraz w celu ochrony wierzycieli i stanowisk z nich wynikających;

 2. do wypełniania wszelkiego rodzaju zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, w szczególności w sprawach podatkowych;

 3. na potrzeby operacyjne, zarządcze i księgowe;

 4. do rejestracji dostępu do strony internetowej Spółki i korzystania z usług świadczonych na tej stronie;

 5. dla potrzeb monitorowania postępu relacji z klientami i / lub związanego z nimi ryzyka oraz w celu poprawy tych relacji;

 6. do celów komercyjnych i marketingowych;

2. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych może polegać, oprócz ich gromadzenia, na ich rejestracji, przechowywaniu, modyfikacji, komunikacji, anulowaniu, rozpowszechnianiu itp. i będzie przeprowadzane zarówno przy pomocy papieru, jak i za pomocą elektronicznych i skomputeryzowanych narzędzi do transmisji danych, przy użyciu metod i instrumentów odpowiednich do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych, zgodnie z postanowieniami artykułów 31 i w następstwie dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 dotyczącego "minimalnych środków bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych".
W szczególności zostaną przyjęte wszystkie techniczne, informatyczne, organizacyjne, logistyczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami Dekretu Legislacyjnego 196/2003 i "Załącznika B" do tego samego rozporządzenia, tak aby został zagwarantowany minimalny poziom ochrony danych wymagany przez prawo.
Ponadto stosowane metody gwarantują, że dostęp do danych jest dozwolony tylko osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych przez naszą Firmę.

 

3. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych jest:

     1. Obowiązkowe dla osiągnięcia celów związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów      prawa lub innych wiążących przepisów;
     2. Konieczne dla prawidłowego nawiązania i kontynuacji relacji z Tobą.

Ewentualna odmowa udostępnienia powyższych danych, choć z pewnością uzasadniona, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie relacji z naszą firmą, a w szczególności może uniemożliwić nam realizowanie Państwa zamówień, jak również przeprowadzenie świadczenia wymaganych usług i związane z nimi fakturowanie.

 

4. Komunikacja i rozpowszechnianie danych

Zewnętrzne przekazywanie danych osobowych gromadzonych do celów, o których mowa w pkt 1, może odbywać się tylko w przypadku gdy:

 1. ta komunikacja jest obowiązkowa w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami przewidzianymi prawem lub innymi wiążącymi przepisami;

 2. ta komunikacja jest obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowego nawiązania lub kontynuacji relacji biznesowych z Tobą.

Dane osobowe gromadzone w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów mogą być przekazywane, podmiotom publicznym i prywatnym, osobom fizycznym i / lub prawnym oraz do celów komercyjnych i / lub zarządzania systemami informacyjnymi i / lub systemami płatności, w tym podmioty zewnętrzne, które wykonują określone zadania w imieniu naszej firmy.
W szczególności dane mogą zostać ujawnione następującym kategoriom podmiotów: sieci handlowej, instytucjom bankowym i firmom specjalizującym się w zarządzaniu płatnościami, firmom prawniczym i doradczym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych naszej firmy, władzom publicznym lub organom administracji przeprowadzających czynności prawne, dostawcom włoskim i zagranicznym, firmom finansowym i transportowym, stronom trzecim odpowiedzialnym za kontrolę jakości przepływu logistycznego i handlowego, a także innym firmom należącym do naszej Grupy.
Dane mogą być również rozpowszechniane, ale tylko w postaci zbiorczej, anonimowej i do celów statystycznych.

 

5. Przekazywanie danych za granicę

W zakresie ściśle niezbędnym do realizacji stosunku umownego z Państwem w toku, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane stronom trzecim (takim jak dostawcy) znajdującym się za granicą, w Unii Europejskiej lub poza nią.

 

6. Prawa użytkownika

Zgodnie z artykułem 7 i następnymi dekretu z mocą ustawy 196/2003 ma/mają Pan/Państwo prawo, między innymi, do:

 1. uzyskać zrozumiałą informację o istnieniu lub braku danych osobowych, które dotyczą Ciebie i ich komunikacji w zrozumiałej formie;

 2. uzyskać, za pomocą właściciela danych lub przetwarzającego dane:
       a) wskazówki dotyczące pochodzenia danych osobowych, na temat celów i metod przetwarzania, na temat logiki stosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą narzędzi elektronicznych;
       b) wskazanie danych identyfikacyjnych Właściciela danych i przetwarzającego dane, a także przedstawiciela wyznaczonego przez podmiot zagraniczny do przetwarzania danych w Polsce;
       c) wskazania dotyczące tematów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą zostać uznane za reprezentatywne wyznaczone na terytorium państwa lub przedstawicieli.

 

 1. otrzymać:
       a) Aktualizowanie, poprawianie lub integracja danych dotyczących Ciebie;
       b) Anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone;
       c) Potwierdzenie faktu, że czynności, o których mowa w pkt (a) i (c) powyżej, zostały przedstawione, także w odniesieniu do ich treści, tym, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku w którym to spełnienie okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem oczywiście niewspółmiernych środków w porównaniu z prawem chronionym.

 

 1. sprzeciwiać się, w całości lub w części:
       a) z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych dotyczących użytkownika, nawet jeśli są one istotne dla celu zbierania;
       b) do przetwarzania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, przewidzianych dla celów informacji handlowych lub wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

 

Wyżej wymienione prawa mogą być wykonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z przedstawicieli w formie przewidzianej w artykułach. 8 i 9 dekretu z mocą ustawy 196/2003.

 

7. Właściciel i administrator

Potwierdzamy również, że właścicielem przetwarzanych danychjest firma Eurofix Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 41.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie twoich danych osobowych, która jest prawnym przedstawicielem firmy to Pan Carlo Fumagalli, dostępny pod adresem e-mail: carlo.fumagalli@eurofixpolska.pl

 

8. Zgoda na przetwarzanie

Chcielibyśmy poinformować Państwa na koniec, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób iw celach opisanych powyżej jest opcjonalne. W przypadku Państwa odmowy zgody, nasza Firma nie może przetwarzać Państwa danych osobowych, ale używać ich tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub innymi obowiązującymi przepisami, z możliwymi konsekwencjami opisanymi w punkcie 3 powyżej.

 

Uwagi prawne

Poniższe Warunki odnoszą się do strony www.eurofixpolska.pl.  Dostęp i nawigacja na stronie oznacza akceptację niniejszych warunków.

Kto uzyskuje dostęp do strony, jest zobowiązany do nieużywania zawartości witryny w nielegalnych celach.

Zawartość strony jest orientacyjna i kto zamierza nawiązać stosunki handlowe z Eurofix Polska Sp.z o.o. ma obowiązek starannego sprawdzania właściwości produktów sprzedawanych przez Eurofix Polska i ich przydatności do celów kupującego.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim i żadna jej część nie może być powielana w żadnej formie ani wykorzystywana do innych celów, chyba że zostanie wyraźnie autoryzowana na piśmie przez Eurofix Polska Sp. z o.o.

Możliwe jest wydrukowanie lub pobranie tekstu widocznego na stronie, ale w celach osobistych i niekomercyjnych.

Eurofix Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i braki na stronie www.eurofixpolska.pl projekt, specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Odrzuca także wszelką odpowiedzialność za korzystanie z linków na stronie.

bottom of page